Ummu Haram binti Malhan, Shahabiyah yang Syahid di Laut


laut
BUKAN hanya para shahabat Rasul dari golongan laki-laki saja yang bercita-cita untuk wafat di jalan Allah. Para shahabiyah pun banyak yang menginginkan gelar sebagai syuhada.
Salah satunya adalah Ummu Haram binti Malhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najar Al-Anshariyah An-Najariyah Al-Madiniyah.
Beliau adalah saudari Ummu Sulaim, bibi dari Anas bin Malik pembantu Rasulullah Saw. Beliau adalah istri dari sahabat agung yang bernama Ubadah bin Shamit. Kedua saudaranya adalah Sulaim dan Haram yang keduanya menyertai perang Badar dan Uhud dan kedua-duanya syahid pada perang Bi’ir Ma’unah. Adapun Haram, dia adalah seorang pejuang yang tatkala ditikam dari belakang beliau mengatakan, “Aku telah menang demi Rabb Ka’bah.”
Ummu Haram termasuk wanita terhormat, beliau masuk Islam, berbai’at kepada Nabi Saw dan ikut berhijrah. Beliau meriwayatkan hadits dan Anas bin Malik meriwayatkan dari beliau dan ada juga yang lain yang meriwayatkan dari beliau.
Rasulullah Saw memuliakan beliau dan pernah mengunjungi beliau di rumahnya dan istirahat sejenak di rumahnya. Beliau dan Ummu Sulaim adalah bibi Rasulullah Saw, baik apabila dihubungkan dengan sepersusuan atau pun dikaitkan dengan nasab, sehingga menjadi halal menyendiri dengan keduanya.
Anas bin Malik berkata, “Rasulullah Saw masuk ke rumah kami, yang mana tidak ada yang di dalam melainkan saya, ibuku (Ummu Sulaim) dan bibiku Ummu Haram. Beliau bersabda, ‘Berdirilah kalian, aku akan salat bersama kalian.’ Beliau salat bersama kami pada saat bukan waktu salat wajib.”
Ummu Haram berangan-angan untuk dapat menyertai peperangan bersama mujahidin yang menaiki kapal untuk menyebarkan dakwah dan membebaskan manusia dari peribadatan kepada sesama hamba menuju peribadatan kepada Allah saja. Akhirnya, Allah mengabulkan angan-angannya dan mewujudkan cita-citanya. Tatkala dinikahi oleh sahabat agung yang bernama Ubaidah bin Shamit, mereka keluar untuk berjihad bersama dan Ummu Haram mendapatkan syahid di sana dalam Perang Qibris.
Anas berkata, “Apabila Rasulullah Saw pergi ke Quba’, beliau mampir ke rumah Ummu Haram binti Malhan, kemudian Ummu Haram menyediakan makanan bagi beliau. Adapun suami Ummu Haram adalah Ubadah bin Shamit. Pada suatu hari, Rasulullah Saw mampir ke rumah beliau. Ummu Haram pun menyediakan makanan bagi Beliau Saw kemudian Rasulullah menyandarkan kepalanya dan tertidur. Tidak beberapa lama kemudian, beliau bangun lalu beliau tertawa. Ummu Haram bertanya, ‘Apa yang membuat Anda tertawa, wahai Rasulullah?’ Beliau bersabda,”Sekelompok manusia dari umatku diperlihatkan kepadaku, mereka berperang di jalan Allah dengan berlayar di lautan sebagaimana raja-raja di atas pasukannya atau laksana para raja yang memimpin pasukannya.”
Ummu Haram berkata, ‘Wahai Rasulullah, doakanlah agar aku termasuk golongan mereka.’
Kemudian Rasulullah Saw mendoakan Ummu Haram lalu meletakkan kepalanya dan melanjutkan tidurnya. Sebentar kemudian beliau bangun dan tertawa.Ummu Haram berkata, ‘Wahai Rasulullah, doakanlah agar aku termasuk golongan mereka.’ Rasulullah bersabda, “Engkau termasuk golongan para pemula.”
Anas bin Malik berakta, “Ummu Haram keluar bersama suaminya, Ubadah bin Shamit. Tatkala telah melewati laut, beliau menaiki seekor hewan kemudian hewan tersebut melemparkan beliau ke tanah hingga wafat. Peristiwa tersebut terjadi pada Perang Qibris, sehingga beliau dikubur di sana.
Ketika itu, pemimpin pasukan adalah Mu’awiyah bin Abi Sufyan pada masa khilafah Utsaman bin Affan. Semoga Allah merahmati mereka seluruhnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 27 Hijriah.
Begitulah, Beliau tidak mengharapkan setelah itu melainkan ridha Allah Swt. Semoga saat ini kita berharap ada wanita wanita seperti Ummu Haram lainya yang bermunculan yang dengan gigih berjuang mencapai kesyahidan tanpa meninggalkan kodratnya sebagai istri bagi suami dan ibu bagi anak anaknya. [irma/islampos/suara-islam]

No comments: